Έγγραφο: “Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016”

79

  

 

YPEKA

ΔΑΟΚΑ / Γ΄ Έγγραφο Γενικής Γραμματέως ΧΣΑΠ 37506/31-10-2016 “Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ – 2016)”

Δείτε το σχετικό έγγραφο