Αλλαγή στον χρόνο έναρξης της παραγραφής της ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών

150

  

eng

Σύμφωνα με την παρ. 3, του αρθ. 13 του Ν. 4315/14 “Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 269A’/24.12.2014), τροποποιείται το αρθ. 286 του Ποινικού κώδικα, οπότε από την δημοσίευση του νόμου, ο πραγματικός χρόνος έναρξης της παραγραφής ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών στην παραγωγή του οικιστικού πλούτου της χώρας, δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε έτη από την παραβίαση των κανόνων.

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35‐4399‐4fbb‐8ea6‐aebdc768f4f7/9107437.pdf

 

Πηγή: tee/tkm.gr