Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων

315

  

Σε ΦΕΚ (1470Β’/03-05-2019) δημοσιεύθηκαν οι Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.

Πιο συγκεκριμένα:

Η αμοιβή της μελέτης προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής:
1.α. για οικισμούς με πληθυσμό
– μέχρι 500 κατ. 2.500 ευρώ
– από 501 έως 2.000 5.000 ευρώ
– από 2.001 έως 4.000 20.000 ευρώ
– από 4.001 έως 9.000 50.000 ευρώ
– από 9.001 έως 50.000 86.800 ευρώ
– από 50.001 έως 100.000 117.200 ευρώ
– από 100.001 έως 300.000 183.200 ευρώ
– από 300.001 έως 500.000 217.200 ευρώ
– μεγαλύτερους από 500.000 427.200 ευρώ

Οι αμοιβές της προηγούμενης παραγράφου (α) προσαυξάνονται κατά 20% σε περιπτώσεις οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά (παραλιακοί, παραδοσιακοί, αξιόλογοι). Η προσαύξηση
του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται άπαξ.

2. για δημοτικές ενότητες με εμβαδόν
– μέχρι 40 χιλ. στρέμματα 23.200 ευρώ
– από 40 ως 60 χιλ. στρέμματα 32.700 ευρώ
– από 60 ως 80 χιλ. στρέμματα 40.800 ευρώ
– από 80 ως 120 χιλ. στρέμματα 57.000 ευρώ
– από 120 ως 180 χιλ. στρέμματα 79.200 ευρώ
– από 180 ως 280 χιλ. στρέμματα 113.400 ευρώ
– από 280 ως 400 χιλ. στρέμματα 148.000 ευρώ
– από 400. ως 500 χιλ. στρέμματα 167.500 ευρώ
– μεγαλύτερο από 500 χιλ. στρέμματα 240.000 ευρώ

3.α. Η αμοιβή που διαμορφώνεται ανά δημοτική ενότητα με άθροιση των επιμέρους αμοιβών που προκύπτουν με βάση τα σημεία (1.α), (1.β), και (2) προσαυξάνεται κατά το ποσοστό του «συντελεστή αστικότητας»
ΣΑ, ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής:
ΣΑ=20% επί το ποσοστό επί τοις εκατό (%) του συνολικού πληθυσμού της δημοτικής ενότητας που κατοικεί σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 9.000 κατοίκων.

Περισσότερα εδώ