Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ: Xορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές

130

  

tsmede
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) ανήρτησε στην ιστοσελίδα του απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές», σύμφωνα με την οποία «προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα , προτείνεται η κατά περίπτωση , έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας , µε οφειλές. Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο , µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης , προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕΔΕ , σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ. Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού. Τα καταβαλλόµενα ποσά , εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές.»

 

Δείτε όλη την απόφαση εδώ.

Θα αναμένουμε και τη σχετική επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου στην ιστοσελίδα του.