Γεωθερμία: το έργο ThermoMap χαρτογράφησε τη ρηχή γεωθερμική ενέργεια στην Ευρώπη

170

  

geothermal-energΤο Ευρωπαϊκό Έργο ‘ThermoMap’, με πλήρη τίτλο ‘Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data’ («Περιοχική χαρτογράφηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων από δεδομένα εδάφους και υπόγειων νερών»), απετέλεσε ένα καινοτόμο συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, που διήρκησε από 1-9-2010 μέχρι 31-8-2013.

Στο Έργο αυτό συμμετείχαν 12 εταίροι από 9 χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ελλάδα). Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχε το ΙΓΜΕ (σήμερα E.K.B.A.A. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), ενώ συντονιστής του Έργου ήταν το Πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander του Erlangen-Nürnberg (Γερμανία).

Το Έργο ‘ThermoMap’ εστίασε το ενδιαφέρον του στη χαρτογράφηση του δυναμικού της πολύ ρηχής (αβαθούς) γεωθερμικής ενέργειας στην Ευρώπη, στα πρώτα 10 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η γνώση της θερμικής αγωγιμότητας των εδαφικών σχηματισμών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαστασιολόγηση των γεωεναλλακτών των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ). Στόχος του Έργου ήταν η προώθηση ενός περιβάλλοντος πληροφόρησης για την ανάπτυξη γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους στην Ευρώπη.

Το Έργο ‘ThermoMap’ συνδύασε και ανέλυσε τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα (γεωλογικά, κλιματικά, τοπογραφικά, εδαφολογικά, υδρογεωλογικά κλπ) προκειμένου να υπολογισθεί μια τιμή γεωθερμικού δυναμικού, δηλαδή μιας τιμής θερμικής αγωγιμότητας ή/και θερμοχωρητικότητας των εδαφικών σχηματισμών, για πολύ μικρά βάθη (0-10 m), σε μεγάλη και μεσαία κλίμακα. Η ανάλυση των γεωδεδομένων πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον G.I.S., με τυποποιημένες μεθόδους, που ίσχυσαν για όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο Έργο.

Το Έργο ‘ThermoMap’, με την ολοκλήρωσή του, έδωσε δύο βασικά εργαλεία εκτίμησης του πολύ ρηχού γεωθερμικού δυναμικού (θερμικής αγωγιμότητας και θερμοχωρητικότητας των εδαφικών σχηματισμών), τα MapViewer και Calculator.

Αναλυτική παρουσίαση του Έργου ‘ΤhermoMap’, στην οποία παρατίθενται οι στόχοι του Έργου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα, ο τρόπος χρήσης των εργαλείων MapViewer και Calculator καθώς και οι συντελεστές του, υπάρχει στη σελίδα: https://www.facebook.com/Geothermal.Energy.and.CGS.News.

 

 

Πηγή: econews.gr