Δεν καταργείται η ετήσια συνδρομή στα Επιμελητήρια

52

  

apozimiwsiΕτήσια συνδρομή στα Επιμελητήρια θα εξακολουθούν να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015 με υπουργική απόφαση που υπύγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.
Η απόφαση προβλέπει πως η συνδρομή στα Επιμελητήρια εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτήν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια επρόκειτο να καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως προέβλέπε το άρθρο 48 του νόμου 4111/2013. Η κατάργηση της αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση.
Πλέον η ετήσια συνδρομή ορίζεται ως εξής:
 • Ανώνυμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού θα καταβάλουν από 50 έως 100 ευρώ.
 • Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών ΕΠΕ θα καταβάλουν από 40 έως 70 ευρώ.
 • Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρείες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν από 30 έως 50 ευρώ.
 • Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν από 10 έως 20 ευρώ.
 • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή ανάλογα με τον αριθμό τους.

Στο εξής οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στα Επιμελητήρια ενιαίο τέλος υπηρεσίας για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 5 ευρώ.
 • Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής, τέλος 10 ευρώ.
 • Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία), τέλος 10 ευρώ.
 • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους, τέλος 5 ευρώ.
 • Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων, τέλος 10 ευρώ.
 • Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής, τέλος 5 ευρώ.

- Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, τέλος 10 ευρώ.

Πηγή:ered.gr