Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 72 μηχανικούς, οικονομολόγους και δικηγόρους

332

  

Προκήρυξη πλήρωσης 72 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εξέδωσε το ΑΣΕΠ, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αντίστοιχους υποψηφίους που επιθυμούν να εργαστούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ο νέος διαγωνισμός αφορά τις εξής ειδικότητες: 10 θέσεις Πολιτικών Μηχανικών, 4 θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 3 θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών, 2 θέσεις Χημικών Μηχανικών, 15 θέσεις Νομικών, 2 θέσεις Χημικών, 3 θέσεις Βιολόγων/Βιοχημικών, 10 θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής, 15 θέσεις Οικονομολόγων, 3 θέσεις Στατιστικολόγων και 5 θέσεις Φαρμακοποιών.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται Διδακτορικό δίπλωμα, ή Μεταπτυχιακός τίτλος και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτησή του στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μια τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Εξάλλου για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και επιπλέον:

– για τις θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ή οι γνώσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση: Μεγάλων έργων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
Συστημάτων αποθηκών δεδομένων (data warehouse) ή/και επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence), Συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (management information system-MIS), σχετικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επίσης θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ή οι γνώσεις σε θέματα hardware ή/και software.
– για τις θέσεις Νομικών θα συνεκτιμηθεί ειδικότερα η εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Για τις περισσότερες θέσεις απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως την Δευτέρα 5 Μαρτίου στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη, 2Ε/2018, Κατηγορία: Ε.Ε.Π., Τ.Θ. 14 308, Αθήνα, Τ.Κ. 115 10.

Αγγελική Μαρίνου

insider.gr