ΕΦΚΑ το νέο υπερταμείο

179

  

χρήματαΣτο νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο και παραδόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης.
Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι:

α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη οικογενείας τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας και μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εξόδων κηδείας και η υλοποίηση όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και

β) η καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών τους.

Οι τρείς κλάδοι του ΕΦΚΑ
Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι, με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση, χωρίς διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια:

α) κλάδος κύριας ασφάλισης,

β) κλάδος εφάπαξ παροχών και
γ) κλάδος λοιπών παροχών.
Σε κάθε κλάδο του ΕΦΚΑ εντάσσονται οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, ως εξής:
Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται:
1.    Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
1.1.    Κλάδος κύριας σύνταξης
1.1.1.    Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.1.2.    Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
1.1.3.    Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ)
2.    Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.)
2.1.    Κλάδος κύριας ασφάλισης
2.1.1. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.2. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.3. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
2.1.4. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
2.1.5. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης
2.1.6. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών
2.1.7. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης
2.1.8. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.9. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)
3.    Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
3.1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
3.1.1. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση
3.1.2. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων
3.1.3. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4075/2012
4.    Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
4.1.  Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
4.1.1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ
4.1.2. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
5.    Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
5.1. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961
5.2. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997
6.    Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εκτός του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας,
Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται:
1.  Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του:
1.1.  Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
1.2.  Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
1.3.  Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος
1.4.  Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
1.5.  Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών
1.6.  Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
2.  Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:
2.1. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
2.2. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
2.3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
2.4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
2.5. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
2.6. Τομέα Πρόνοιας  Ξενοδοχοϋπαλλήλων
2.7. Τομέα Πρόνοιας  Λιμενεργατών
2.8. Τομέα  Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος  Πειραιώς
2.9. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
2.10. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
2.11. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
3. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:
3.1. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
3.2. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
3.3. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
4.  Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:
4.1. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε
4.2. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.)
4.3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε
4.4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού
4.5. Τομέα  Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης
4.6. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης
5.  Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:
5.1. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
5.2. Τομέα  Πρόνοιας Υγειονομικών
5.3. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
5.4. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
5.5. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων
5.6. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
6. Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)
7. Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)
8. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
9. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών  του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών).
Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται:
1.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
1.1.  Κλάδος ασθένειας
1.1.1. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα
1.2.  Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου
1.3.  Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
2. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
2.1. Κλάδος ανεργίας και δώρου
2.1.1. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.2. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
2.1.3. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών
2.2.  Κλάδος Υγείας
2.2.1. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
2.2.2. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
2.2.3. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
2.2.4. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
3. ΕΤΑΑ
3.1.  Κλάδος Υγείας
3.1.1.  Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
3.1.2.  Τομέας Υγείας Υγειονομικών
3.1.3.  Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
3.1.4.  Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
3.1.5.  Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
3.1.6.  Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
3.1.7. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων
3.1.8. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.
4.   ΟΑΕΕ
4.1.  Κλάδος Υγείας
4.1.1. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα
5.   ΟΓΑ
5.1. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002
5.2.  Κλάδος Υγείας
5.2.1. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα
6.  Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
6.1.  Κλάδος Υγείας
6.1.1. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.)
6.1.2. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.)
6.1.3. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ)
6.1.4. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ)
6.1.5. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ)
6.1.6. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
6.1.7. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
6.1.8.  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.)
6.1.9.  Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ)
6.1.10. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
7.    Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
7.1.  Κεφάλαιο Δυτών
7.2.  Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ) Στους τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, κλάδων και λογαριασμών. Ασφαλιστέα πρόσωπα
Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη. Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:
α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων ή τομέων , οι οποίοι καθίστανται ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.
β. Όσοι για πρώτη φορά από 1.1.2016 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων, κλάδων και τομέων.
Διοίκηση του ΕΦΚΑ
 Όργανα διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι:
α) ο Διοικητής και
β) το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και  κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τριετή θητεία και είναι πλήρους και αποκλειστικής  απασχόλησης.
Συνιστώνται στο ΕΦΚΑ πέντε (5) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο Υποδιοικητής, ο οποίος αναπληρώνει τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ..
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από:
α. το Διοικητή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν από τους Υποδιοικητές,
β. δύο Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους λοιπούς Υποδιοικητές,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) με τον αναπληρωτή του.
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του δημοσίου τομέα που προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), με τον αναπληρωτή του.
ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) με τον αναπληρωτή του.
στ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από το Σωματείο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.
ζ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του
η. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών  που προτείνεται από κοινού με τον αναπληρωτή του από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων αγροτών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται  με διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ι. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συντάξεων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του,
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, με τον αναπληρωτή του,
ιγ. δύο (2) υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους,
ιδ. έναν (1) προϊστάμενο τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,
ιε. τέσσερις ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους οπωσδήποτε ένας ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και ένας σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.
Τα υπό στοιχ. γ’ έως ι’ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τις ως άνω οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών προτάσεων, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι σχετικές θέσεις παραμένουν κενές και η απαρτία του οργάνου υπολογίζεται με βάση τις θέσεις που έχουν καλυφθεί.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.
Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Διοικητή.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν  διορίζεται  ούτε  μπορεί  να  αποτελεί μέλος του διοικητικού Συμβουλίου:
α. Ο μη συμπληρώσας το 25ο  έτος  της  ηλικίας  του.
β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δημόσιο λειτούργημα.
γ.  Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση με  τον ΕΦΚΑ.
δ. Ο  διατελών βουλευτής.
ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε άξια λόγου οικονομική σχέση με τονΕΦΚΑ.
στ. Ο μη έχων ή ο παύσας να έχει οριστικά την ιδιότητα, για την οποία διορίσθηκε.
ζ. Ο  καθυστερών  εισφορές  προς  τον ΕΦΚΑ.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούνται μετά την επικύρωση τους σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του ΕΦΚΑ.
Αρμοδιότητες Διοικητή
Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, ως Πρόεδρος, συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις.
β. Ασκεί τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.
γ. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΦΚΑ.
δ. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΦΚΑ, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον ΕΦΚΑ.
ε. Εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ. ή σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Φορέα.
στ. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του ΕΦΚΑ.
ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΦΚΑ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.
Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή».
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:
α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του ΕΦΚΑ και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των σκοπών του.
β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΦΚΑ και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.
γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.
δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του ΕΦΚΑ.
στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του ΕΦΚΑ ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.
η. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.
θ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.
ι. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.
ια. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.
ιβ. Μεριμνά και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, καθώς και την τήρηση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
ιγ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.
ιδ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.
Μεριμνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ, ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.
Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή Δ.Σ.”.
Κυβερνητικός Επίτροπος
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, παρακολουθεί τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λαμβάνει το λόγο για οποιοδήποτε θέμα και να υποβάλλει προτάσεις.
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση κάθε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της, αν κρίνει ότι αντίκειται σε διατάξεις νόμων,  διαταγμάτων, κανονισμών και υπουργικών αποφάσεων εν γένει που διέπουν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ.
Η απόφαση δεν εκτελείται μέχρις ότου, μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρθεί η διαφωνία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός δεν κοινοποιήσει την επί της διαφωνίας απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του Δ.Σ., αυτό μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση της απόφασης, για την οποία διατυπώθηκε η διαφωνία.
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει για μια φορά μέχρι την επόμενη συνεδρίαση την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διατυπώσει αιτιολογημένη επιφύλαξη που αφορά τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ. Η απόφαση επανεισάγεται για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο επιμείνει στην εκτέλεσή της.
Ο Κυβερνητικός Επίτροπος και ο αναπληρωτής του καλούνται, επί ποινής ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πηγή: ered.gr