Ζητείται διαφάνεια στη χρέωση ρύπων…

139

  

Η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της επισημαίνει ειδικότερα ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ δεν είναι επαληθεύσιμη, όπως προβλέπει ο κώδικας, καθώς δεν διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στα προσωρινά μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των συνολικών εκπομπών CO2 της ΔΕΗ. σημειώνεται ότι η μεθοδολογία μετακύλισης του κόστους των διοξειδίων που εφαρμόζεται από τη ΔΕΗ χρησιμοποιεί ως βάση υπολογισμού την προθεσμιακή τιμή EUA €/τόνο αλλά και τα προσωρινά μηναία απολογιστικά στοιχεία για τις συνολικές εκπομπές της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα. 

Επομένως η χρέωση των ρύπων δεν είναι διαφανής και ευχερώς επαληθεύσιμη, όπως επιτάσσουν οι βασικές αρχές τιμολόγησης, αναφέρει η επιστολή.

Οι βιομηχανικοί καταναλωτές ζητούν από τη ΡΑΕ να ενεργήσει άμεσα προκειμένου η ΔΕΗ να υποχρεωθεί να συμπεριλαμβάνει στα τιμολόγια μέσης και υψηλής τάσης αναλυτικά στοιχεία ώστε να καταστεί εφικτή η επαλήθευση της μεθοδολογίας και υπολογισμού της χρέωσης των ρύπων. 

Στο πλαίσιο αυτό καταλήγει η επιστολή, η ΔΕΗ θα πρέπει να κληθεί να προσκομίσει μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των εκπομπών ανά μονάδα, τις προθεσμιακές τιμές EUA €/tn CO2 που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση υπολογισμού, προκειμένου να γίνει επαλήθευση και να διαπιστωθεί εάν υφίσταται απόκλιση στις χρεώσεις που ενσωματώθηκαν στα τιμολόγια του 2018. 

energypress.gr