Η τελική ρύθμιση για τις γεωμετρικές μεταβολές στα ακίνητα στο Κτηματολόγιο

252

  

Μέσω νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα λειτουργήσει η Ελληνικό Κτηματολόγιο, με ψηφιακή υπογραφή και ευθύνη του μηχανικού στο εξαρτημένο τοπογραφικό θα γίνεται η δήλωση σχετικά με το εάν η απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

Στις ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη γεωθερμία, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται νέα διαδικασία ψηφιακής δήλωσης με ευθύνη του μηχανικού για τις γεωμετρικές μεταβολές, η οποία θα προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου για το αν είναι αποδεκτή και εφαρμόσιμη, δηλαδή μέσα στα νομοθετημένα όρια 5 έως 7%, η απόκλιση για ιδιοκτησίες, όπως αυτές αποτυπώνονται κατά την κτηματογράφηση.

Yποχρέωση προσάρτησης

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σχετικά σημειώνεται ότι: «Εισάγεται η υποχρέωση προσάρτησης, στο δικόγραφο αγωγής που ασκείται είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6, είτε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2664/1998, τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, συνοδευόμενο από δήλωση του συντάκτη μηχανικού σχετικά με το εάν η απεικόνιση της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση.

Προς ολοκλήρωση του συστήματος αυτού, προβλέπεται και η δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής. Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διασφάλιση της ακρίβειας των αιτούμενων μεταβολών, και συνεπώς, συντείνουν στην ευδοκίμηση των σχετικών δικαστικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκεται ο ενδιαφερόμενος πολίτης».

Όλη η ρύθμιση

Η πλήρης διατύπωση των σχετικών ρυθμίσεων, στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που κατατέθηκε στη Βουλή, έχει ως εξής:

Στο ν. 2664/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Μετά την περίπτ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 6, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 37 ν. 4315/2014 (Α’ 269), προστίθενται περιπτώσεις ζ’ και η’ ως εξής:

«ζ) Αντί της προσκόμισης του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής της περίπτωσης ε), προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή και ο συντάκτης μηχανικός υποχρεούται να δηλώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραμμα της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή αυτού. Το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου προσαρτάται με ποινή απαραδέκτου στο οικείο δικόγραφο.

η) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών της περίπτωσης ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 5α του άρθρου 13, το περιεχόμενο της δήλωσης του συντάκτη μηχανικού και κάθε άλλο θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών των άνω διατάξεων, από την οποία καταργείται η υποχρέωση για την προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής για την παραδεκτή συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 2 του άρθρου 13, καθώς και αιτήσεων και προσφυγών της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.»

β) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 13, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156), προστίθεται παράγραφος 5α ως εξής:

«5α. Αντί της προσκόμισης του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και της εισήγησης για τη συνδρομή των τεχνικών προϋποθέσεων της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής της παραγράφου 5, προσαρτάται, με ποινή απαραδέκτου, στο δικόγραφο της αγωγής, της αίτησης ή της προσφυγής που ασκείται και κατατίθεται ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, όπου αποτυπώνεται η επερχόμενη με την αιτούμενη διόρθωση γεωμετρική μεταβολή και ο συντάκτης μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει, εάν η απεικόνιση στο ίδιο διάγραμμα της γεωμετρικής μεταβολής, είναι τεχνικά εφαρμόσιμη και δεκτική εισαγωγής στην τηρούμενη κτηματολογική βάση. Για το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονική υποβολή από το συντάκτη μηχανικό στον ψηφιακό υποδοχέα που λειτουργεί στη βάση δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’136) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το εκδιδόμενο από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής του ίδιου άρθρου, προσαρτάται με ποινή απαραδέκτου, στο οικείο δικόγραφο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 6.».

Του Αργύρη Δεμερτζή

 

ecopress.gr