Θέσεις εργασίας Μηχανικών

259

  

 

-Απο την Εξ.Υ.Π.Π. Tzovaras Group of Engineers, ζητείται για συνεργασία Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , με τουλάχιστον 2 χρόνια απο την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και 5 χρόνια απο ΤΕΙ αντίστοιχα, για κάλυψη ωρών Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχείρηση, στην περιοχή της Εύβοιας. Αποστολή βιογραφικών στο info@tzovaras.gr(link sends e-mail) με κωδικό θέσης EV.

-Απο την Εξ.Υ.Π.Π. Tzovaras Group of Engineers, ζητούνται για συνεργασία Μηχανικοί Πολιτικοί / Μηχανολόγοι / Ηλεκτρολόγοι, με απαραίτητη ελάχιστη εμπειρία τα 5 έτη σε θέση Τεχνικού ή/ και Συντονιστή Ασφαλείας σε κατασκευαστικά έργα και δυνατότητα μετακίνησης (εντός και εκτός Ελλάδος). Θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν οι πιστοποιήσεις IOSH και NEBOSH. Αποστολή βιογραφικών στο info@tzovaras.gr(link sends e-mail) με κωδικό θέσης ΥΕΑ.

-Από Αρχιτεκτονικό Γραφείο, ζητειται συνεργάτης με όρεξη για δουλειά. Επίβλεψη εξοχικών κατοικιών υψηλών προδιαγραφών. Μηχανικός ή Δομικών Έργων η εμπειρία σε παρόμοια ιδιωτικά έργα είναι απαραίτητη. Εργασία εκτός Αθηνών 2-3 ημέρες την εβδομάδα, εργοτάξια στην Αθήνα και μερική απασχόληση στο γραφείο. Επικοινωνία – βιογραφικά: info@kontodimas.com(link sends e-mail)

-Εταιρεία εκτίμησης ακίνητων ζητά αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό με γνώσεις autocad και gis για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης αποστολή βιογραφικών στο email: lampiriandreas@gmail.com(link sends e-mail)

-Τεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό για πλήρη απασχόληση, με ικανότητα στη σύνθεση και άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, Sketch Up, 3DS Μax, Vray, Adobe Photoshop,InDesign,Illustrator. Η εργασιακή εμπειρία και γνώσεις ΝΟΚ θα εκτιμηθούν. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας και ενδεικτικό δείγμα δουλειάς στο morpho.cv@gmail.com

-Ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε μελέτες Η/Μ εμπορικών χώρων και γενικότερα εμπειρία Η/Μ για άμεση πρόσληψη. Αποστείλετε βιογραφικά στο mail info@polymichaniki.gr

-Ζητείται από τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη πτυχίο πολιτικού μηχανικού κατηγορίας Α1 Οδοποιίας και άνω για συμμετοχή σε δημοπρασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο παρακάτω email: texnikiet@gmail.com

-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 372/18-07-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed–LIFE-F4F (Καινοτόμος Διεργασία για τη Μετατροπή των Ξενοδοχειακών Αποβλήτων Τροφών σε Ζωοτροφή – LIFE-F4F», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Life and Resource Efficiency της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με δύο (2) άτομα με σύμβαση με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή συναφούς Τμήματος με Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών και ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Γεωγραφίας ή συναφούς Τμήματος.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Πολιτικών Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
– Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της Διαχείρισης Αποβλήτων (στερεών ή/και υγρών),
– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στο αντικείμενο της διαχείρισης αποβλήτων,
– Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Να είναι πτυχιούχοι κατηγορίας ΠΕ Τμήματος Γεωγραφίας ή συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
– Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην συλλογή και οργάνωση γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και στο σχεδιασμό και τη δημιουργία εφαρμογών ανάλυσης
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265. Σχετικός σύνδεσμος:
http://elke.hua.gr

-Ζητείται από τεχνική εταιρεία εντός Αττικής, πολιτικός μηχανικός με κατ’ ελάχιστον 8ετή εργοταξιακή εμπειρία. Αποστολή βιογραφικών: jobs@dnkat.com(link sends e-mail)

– Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του «MOTIVATE – Matrix Optimisation for Testing by Interaction of Virtual And Test Environments», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Χημικού Μηχανικού από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, απευθυνθείτε στην κα Α. Κόκκαλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kokkali@isi.gr(link sends e-mail) και στο τηλέφωνο: 2610 910302. Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.isi.gr

 

career.duth.gr