Θέσεις εργασίας Μηχανικών

203

  

Ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με τουλάχιστον 5ετή εργοταξιακή κτιριακή εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας για 6μηνη εργασία στο εξωτερικό. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : sec@technokataskevi.gr(link sends e-mail)

Ανωνυμη εμπορικη & τεχνική εταιρεια κλιματισμου-θερμανσης ζητεί για άμεση πρόσληψη μηχανολογο μηχανικο. Απαραίτητα προσόντα : Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Γνώση Αγγλικής. , Γνώση Microsoft Office (Word – Excel ), Απαραίτητη Γνώση Autocad, Δραστήρια και υπεύθυνη προσωπικότητα., Προϋπηρεσία απαραίτητη, Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Αποστολή βιογραφικών : fax:210-6120094. e-mail: klimart@klimart.gr(link sends e-mail)

Αρχιτέκτων με εμπειρία στον σχεδιασμό κτιρίων κατοικιών ζητείται από κατασκευαστική εταιρεία για την ανάθεση αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακoύ project, σε high end περιοχή στα Νότια προάστια. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. Αποστολή βιογραφικών στο : th.grouspas@gmail.com(link sends e-mail)

Από Τεχνικό Γραφείο στην Κέρκυρα ζητείται τοπογράφος μηχανικός με εμπειρία στις αποτυπώσεις/χαράξεις και άριστη γνώση σχεδίου σε Autocad. Αποστολή βιογραφικού στο arch.technical.info@gmail.com

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 517 / 01-09-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» που χρηματοδοτείται από την εταιρία INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παυλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου.Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
– Εμπειρία και προϋπηρεσία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ευρείας κλίμακας.
– Εμπειρία σε ανάπτυξη java SOLID εφαρμογής με χρήση βιβλιοθήκης Bo2 και SOLID principles.
– Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων όπως Mercurial ή SVN repositories (Version Control Systems).
– Εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες: twiki markup, Hirbernate, Apache Wicket, Maven, Websphere Application Server, DB2, Jenkins.
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Γεώργιο Παυλίδη καθηγητή, Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610 997535, e-mail: pvlds@ceid.upatras.gr(link sends e-mail). Σχετικός σύνδεσμος:
http://research.upatras.gr 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/09/2017-19/09/2017 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  210 4590761, 210 4640759

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του έργου «Εθνική Συμμετοχή 2014 – 2016 του έργου SAIL», με κωδικό ΕΛΚΕ 80130 και Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με πέντε (5) ερευνητές ‐ συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ηπείρου διασυνδεδεμένη με το ωράριο του Εργαστηρίου, το οποίο βρίσκεται στους Κωστακιούς Άρτας.

Θέση 1
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχιούχος ΑΕΙ (Θετικών επιστημών) ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυσική Περιβάλλοντος
– Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία
– Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Ανάπτυξη Αυτοματοποιημένων  Προγραμματιστικών Εφαρμογών, Λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Θέση 2
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική

Θέση 3
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική

Θέση 4
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) MBA

Θέση 5
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχίο Τμημάτων Διοίκησης ή Οικονομίας ΤΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Άριστες γνώσεις Υπολογιστών (Εφαρμογές γραφείου/ECDL)
– Άριστη γνώση Αγγλικής (Γ2)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50330/26810‐50038.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://research.teiep.gr

career.duth.gr