Θέσεις εργασίας Μηχανικών

174

  

Η ΕΝΕΡΤΑ ΑΕ, εμπορική και τεχνική εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητά ηλεκτρολόγο μηχανικό για το τμήμα προώθησης εξοπλισμού και ανάπτυξης νέων έργων. Απαιτούνται: Επαρκής γνώση του αντικειμένου, άριστα αγγλικά, πολύ καλός χειρισμός Η/Υ. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά (Αγγλικά) : enerta@enerta.gr(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία αναζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό με πολυετή εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων (συντονισμός υπεργολάβων, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς, αλληλογραφία, ερμηνεία συμβατικών τευχών- σύνταξη προτάσεων, νέων τιμών, ΑΠΕ, πιστοποιήσεις, κοστολογήσεις, χρονοδιαγράμματα, υποστήριξη στις Υπηρεσίες), με πολύ καλή γνώση της Νομοθεσίας και Η/Υ (MS Office, ECM, AutoCad, MSProject). gavriilgeorge@gmail.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρεία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό με πολυετή εργοταξιακή εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων (συντονισμός υπεργολάβων, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς, (συντονισμός υπεργολάβων, επιμετρήσεις, έρευνα αγοράς, αλληλογραφία, ερμηνεία συμβατικών τευχών- σύνταξη προτάσεων, ΑΠΕ, πιστοποιήσεις, κοστολογήσεις, χρονοδιαγράμματα, υποστήριξη στις Υπηρεσίες), πολύ καλή γνώση Νομοθεσίας και Η/Υ (MS Office, ECM, AutoCad, MSProject). gavriilgeorge@gmail.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε δημόσια οικοδομικά έργα για εργοτάξιο στην Αίγινα. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. , ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 10ετή εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. , ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 2ετή εμπειρία για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. , ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με εμπειρία σε μελέτες. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι., ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα για εργασία εντός Αθηνών. Αποστολή βιογραφικών στο johnchousos@gmail.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι., ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με εμπειρία σε στατικές μελέτες με το πρόγραμμα Statics. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Λογιστής Τ.Ε.Ι., ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με εμπειρία σε τεχνική εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Αρχιτέκτων Μηχανικός , ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 10ετή εμπειρία σε μελέτες, έκδοση αδειών, Π.Ε.Α., τακτοποίηση αυθαιρέτων. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι. , ζητείται από την Έπακρον Τεχνική Α.Ε., με 5ετή εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα για εργοτάξιο στην Λευκάδα. Αποστολή βιογραφικών στο akagiouli@yahoo.com