Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπόθεση απαλλοτρίωσης ακινήτου.

113

  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα με απόφαση του στις 13.6.2019.

Οι αιτούντες, κάτοικοι νομού Πέλλας ισχυρίστηκαν ότι τα εθνικά δικαστήρια αρνήθηκαν να εξετάσουν την αίτησή τους για καταβολή αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας τους ταυτόχρονα με την εκτίμηση του τελικού πληρωτέου ποσού.

Βασιζόμενοι ειδικότερα στο άρθρο 1 (προστασία της ιδιοκτησίας) του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι υποχρεώθηκαν να προβούν σε περαιτέρω αίτηση στα αρμόδια δικαστήρια για την πληρωμή της αποζημίωσης.

Το ΕΔΔΑ δικαίωσε τους αιτούντες κρίνοντας ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΕΣΔΑ και επιδίκασε 4.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 850 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

legalnews24.gr