Κατασκευή κτιριακών υποδομών και αμοιβές μηχανικών στα χρηματοδοτικά κίνητρα για επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα

138

  

Την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Αττικής και οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά προγράμματα στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν, γεωργικό, προβλέπει η Δράση 4.2.1. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιδοτηθούν δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις μεταποίησης, εμπορίας ή και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) και το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν θα πρέπει να κυμαίνεται από 100.000 έως 599.999.99 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40%. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα 26 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου.

Οι τομείς που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης είναι:

Κρέας, πουλερικά, κουνέλια
Γάλα
Αβγά
Λοιπά ζωικά προϊόντα (όπως μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια)
Ζωοτροφές
Δημητριακά
Ελαιούχα προϊόντα (με εξαίρεση τις ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
Οίνος, ξίδι
Οπωροκηπευτικά
Άνθη
Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, θα πρέπει να υποβάλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως). Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει: την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

– Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

– Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

– Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.

– Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).

– Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).

– Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

– Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

– Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Σταμάτης Ζησίμου

euro2day.gr