Μηχανικοί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

202

  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης Υποέργου(2) «Ενέργειες ΕΜΠ για το Ερευνητικό Σκάφος ΦΙΛΙΑ» της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος – Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «5002682» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/123800, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) που που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510046 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– «Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)»
– «Καλή γνώση αγγλικής»
– «Μία δημοσιεύση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο»
– «Γνώση χρήσης λογισμικών: Matlab,στατιστικά πακέτα, πακέτα εκτίμησης ρίσκου, data mining (τουλάχιστον ένα)»
– «Εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα»

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– «Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) »
– «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού»
– «Καλή γνώση αγγλικής»
– «Μία δημοσιεύση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο»
– «Γνώση χρήσης λογισμικών: CAD, RHINO, Κώδικες Πεπερασμένων Στοιχείων για την ανάλυση ναυπηγικών κατασκευών ή/και ανυψωτικών μηχανισμών»
– «Εμπειρία σε διεξαγωγή πειραμάτων και μετρήσεων σε ναυπηγική πειραματική δεξαμενή και επί πλοίου»
– «Εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα»

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– «Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)»
– «Καλή γνώση αγγλικής»
– «Μία δημοσιεύση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο»
– «Γνώση χρήσης λογισμικών: ΝΑΡΑ, Fine Marine, Matlab»

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– «Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)»
– «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού»
– «Καλή γνώση αγγλικής»
– «Μία δημοσιεύση σε επιστημονικό περιοδικό ή συνέδριο»
– «Γνώση χρήσης λογισμικών:Κώδικες Πεπερασμένων Στοιχείων για την ανάλυση ναυπηγικών κατασκευών ή/και ανυψωτικών μηχανισμών»
«Δεκαετής προϋπηρεσία σε νηογνώμονα ή και ναυπηγικό μελετητικό γραφείο με αντικείμενο την εκπόνηση ή/και έγκριση ναυπηγικών μελετών και σχεδίων»

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σαμουηλίδη Εμμανουήλ, τηλ. +30-210-7721421, ώρες 10:00 – 13:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση msamuel@central.ntua.gr(link sends e-mail).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://announcements.edeil.ntua.gr 

 

career.duth.gr