Μηχανικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

142

  

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής:

6 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
1 ΠΕ Μηχανικών, Αναλυτών – Προγραμματιστών (Μηχανικών Η/Υ)
1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
5 ΤΕ Υγειονομικών Επισκεπτών Υγείας
2 ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής
1 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΔΕ Επιμελητών Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικών – Γραμματέων)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/02/2018 – 08/03/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.