Νέα μέτρα από την ΕΕ για την αποφυγή της ενεργειακής φτώχειας και των διακοπών ρεύματος

85

  

Οι πολίτες της ΕΕ θα προστατεύονται καλύτερα από περιστατικά αιφνίδιας έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με προσωρινή συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ.

Η συμφωνία στοχεύει στην προώθηση μέτρων καλύτερης προετοιμασίας των κρατών για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών. Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνεται η κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσεων για την περιγραφή των μέτρων αποτροπής και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης προβλέπεται η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των γειτονικών κρατών μελών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των ελλείψεων.

Η συμφωνία θα τεθεί στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στην ολομέλεια αλλά και στο Συμβούλιο προς έγκριση. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα. Μετά την εφαρμογή του κανονισμού τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 2.5 χρόνια να προετοιμάσουν τις δικές τους ενέργειες.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΚ

edicunipi