Ούτε το 2030 δεν θα υπάρχουν υπεράκτια αιολικά στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα

172

  

Δυσοίωνες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη χώρα μας, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησαν οι κ.κ. Ιάσωνας Κρητικός, Διπλ.Hλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Κων/νος Γκαράκης του Τμήματος Μηχανικών Eνεργειακής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας, και παρουσίασαν στο φετινό συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας.

Όπως ανέφεραν στην παρουσίασή τους, η αγορά της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα παραμένει σε εμβρυακό στάδιο και τα ΘΑΠ που έχουν λάβει Άδεια Παραγωγής πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική υλοποίησης δεδομένης της δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, ενώ συγχρόνως στην Ευρώπη ο κλάδος αυτός αναπτύσσεται ραγδαία επιταχύνοντας οικονομίες κλίμακας και μείωση του σταθμισμένου κόστους ενέργειας ώστε να είναι ευθέως ανταγωνιστικές με συμβατικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής.

Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν διαφαίνεται ως το 2020 ακόμη και το 2030 ότι θα υπάρξει ανάπτυξη ΘΑΠ στην Ελλάδα, παρότι υπάρχει πρόβλεψη για 500MW από την EWEA στο αισιόδοξο σενάριο ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κύριοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι οι χωροταξικοί, περιβαλλοντικοί και αδειοδοτικοί περιορισμοί, το υψηλό επενδυτικό κόστος, η έλλειψη ισχυρών ηλεκτρικών δικτύων στη περιοχή του Αιγαίου, γεωπολιτικοί παράγοντες (αμφισβήτηση θαλασσίων συνόρων), υψηλό κόστος δανεισμού, υψηλή φορολογία επιχειρήσεων και επενδυτικός κίνδυνος (country risk). Εξαιτίας του υψηλού επενδυτικού κόστους των ΘΑΠ, οι επενδύσεις αυτές καθίστανται ελκυστικές μόνο σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό.

Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι η ωρίμανση της τεχνολογίας των πλωτών α/γ τα επόμενα χρόνια, δύναται να αποτελέσει παράγοντα αξιοποίησης της διαθέσιμης αιολικής ενέργειας στις Ελληνικές θάλασσας και ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλα βάθη. Αναφορικά με το ΘΑΠ Αλεξ/πολης η τεχνικο-οικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα της εκτίμησης ενεργειακής παραγωγής του οδηγεί με μια επένδυση μη βιώσιμη και άρα μη ελκυστική.

Συνοψίζοντας, για να ξεπεράσει το εμβρυακό στάδιο η αγορά ΘΑΠ στην Ελλάδα και να υπάρχει προοπτική εγκατάστασης τους μέχρι το 2030 απαιτείται μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, αποσαφήνιση του επιθυμητού ενεργειακού μείγματος και παροχή ενός πιο σταθερού και ορθότερου φορολογικού και εν γένει επενδυτικού περιβάλλοντος.

energypress.gr