Προκήρυξη για μηχανικούς στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

171

  

engΤο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, με αντικείμενο την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δύο (2) ατόμων με ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

-καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
-γνώση χειρισμού Η/Τ (Απαραίτητη η γνώση Επεξεργασίας Κειμένου (Word), Τπολογιστικών Υύλλων (Excel) και Παρουσιάσεων (Powerpoint) -και άδεια άσκησης επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού από το ΣΕΕ

Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί η εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (υλοποίηση ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ή σε προγράμματα πραγματοποίησης επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας υφιστάμενων υποδομών, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις των φορέων (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα) στους οποίους ο υποψήφιος εργάστηκε. Επιθυμητό προσόν η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλική ή Γερμανική ή Ιταλική) σε επίπεδο από άριστα έως καλά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Αίτηση

Β. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν τα απαραίτητα προσόντα, η εμπειρία καθώς και τα τυχόν επιθυμητά.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 (όπως επισυνάπτεται)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ιδιοχείρως σφραγισμένο Φάκελο συμμετοχής στα Γραφεία του ΠΣΑ-ΑΜΘ στην Κομοτηνή, οδός Δ. Τσετινέ 7, Πρωτόκολλο, μέχρι Παρασκευή 28.11.2014 και ώρα 13:00’. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι φάκελοι θα αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη την ημερομηνία αποστολής η οποία δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω αναγραφόμενης.

Διαβάστε την προκήρυξη.

 

Πηγή: aftodioikisi.gr