Σε συμφωνία το Ε.Κ. και το Συμβούλιο της Ε.Ε. για την ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας από καταστροφές

114

  

Τα τελευταία χρόνια, πολυάριθμες φυσικές καταστροφές έπληξαν όλες τις περιοχές της ΕΕ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν πρόσφατα σε ουσιαστικά βήματα για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με το σχέδιο ενίσχυσης της αντίδρασης της πολιτικής προστασίας της ΕΕ σε καταστροφές (rescEU).

Πιο συγκεκριμένα, προωθείται η ενίσχυση των ικανοτήτων αντίδρασης της ΕΕ, μέσω μέτρων όπως η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής εφεδρείας αντίδρασης σε καταστροφές, η συγχρηματοδότηση επιχειρησιακών δαπανών αλλά και ενίσχυση των δυνατοτήτων του rescEU.

Επίσης προωθείται η ενίσχυση της βοήθειας προς τα κράτη μέλη, με στόχο την καλύτερη διαχείριση περιστατικών καταστροφών, μέσω π.χ. της θέσπισης ενός απλουστευμένου πλαισίου υποβολής αναφορών, της περαιτέρω στήριξης υφιστάμενων μέτρων των κρατών μελών και την ανταλλαγή γνώσεων μέσω της σύστασης ενός νέου δικτύου γνώσεων πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

Δείτε περισσότερα: 
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6766_el.htm

 

Europe Direct University of Piraeus