ΣτΕ: Εν μέρει παράνομο πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης σε δασικό αυθαίρετο.

118

  

Με απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ωςς εν μέρει παράνομο πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης σε αυθαίρετο εντός δασικής έκτασης.

Περίληψη απόφασης

Σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού των τετραγωνικών μέτρων των αυθαιρέτων, εντός δασικής έκτασης, κτισμάτων, ο οποίος προκύπτει ευθέως από τα δεδομένα που αναγράφονται στη διαταγή κατεδάφισης, το πρωτόκολλο επιβολής αποζημίωσης είναι ακυρωτέο μόνο κατά το μέρος αυτού το οποίο αντιστοιχεί στα τετραγωνικά μέτρα που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκαν ως βάση υπολογισμού της αποζημίωσης. Τούτο δεν συνιστά μη επιτρεπτή σε ακυρωτική μεταρρύθμιση ή τροποποίηση διοικητικής πράξης, εφόσον η απαγγελία της μερικής ακυρότητας δεν στηρίζεται σε πρωτογενή διάγνωση πραγματικού από το δικαστήριο αλλά στην απλή διαπίστωση της συνδρομής ενός εκ των αντικειμενικών κριτηρίων επιβολής της αποζημίωσης, το οποίο προκύπτει ευθέως από την ανέλεγκτη κατά τη δίκη επί του πρωτοκόλλου διαταγή κατεδάφισης.

Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι το επίδικο πρωτόκολλο δεν φέρει νόμιμη αιτιολογία ως προς το εμβαδόν των επίμαχων κατασκευών, καθόσον το συνολικό εμβαδόν των επίδικων κτισμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην 149/5.5.2006 διαταγή κατεδάφισης ανέρχεται σε 97 τ.μ. (48 τ.μ. συν 9 τ.μ. συν 40 τ.μ.) και όχι σε 145 τ.μ., είναι βάσιμος. Κατόπιν τούτων, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και το προβαλλόμενο Πρωτόκολλο Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δασάρχη Πεντέλης να ακυρωθεί κατά το μέρος αυτού το οποίο αντιστοιχεί στα τετραγωνικά μέτρα που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκαν ως βάση υπολογισμού της αποζημίωσης.

nomosphysis.org