Στις 11 Ιουλίου ανοίγει το ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας.

121

  

Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στον κατάλογο των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν 23 κλάδοι της μεταποίησης και κλάδοι του τουρισμού (καταλύματα) και λοιπές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, οι ενισχύσεις αφορούν:

  •  Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος και εξοπλισμό πληροφορικής (hardware).
  •  Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης).
  •  Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ.

avgi.gr