Συνεργασία ΥΠΕΚΑ με ΣΕΒ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

88

  

YPEKAΠρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, υπέγραψαν ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, που αφορά στην παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων.

 

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, η διατύπωση εισηγήσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις, η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και η ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

 

Για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα συγκροτηθεί «Μόνιμη Επιτροπή Περιβαλλοντικής Αδειδότησης», Πρόεδρος της οποίας θα είναι η Γενική Γραμματέας του ΠΕΚΑ Νάντια Γιαννακοπούλου, και θα αποτελείται από εννέα μέλη μεταξύ των συμβαλλομένων.

 

Η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα υλοποιήσει δράσεις σχετικές με:

  • Την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της θεσμικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (με αφετηρία το Νόμο 4014/2011) καθώς και της εφαρμογής της σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Τη διατύπωση εισηγήσεων για ενδεχόμενες σχετικές διορθωτικές ή διευκρινιστικές παρεμβάσεις.
  • Την υποστήριξη των δράσεων του ΥΠΕΚΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και ευρύτερων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διαχρονικά.
  • Το σχεδιασμό δράσεων εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
  • Την καλλιέργεια συναντίληψης και κοινής γλώσσας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των επιχειρήσεων.

 

Πηγή: tovima.gr