Συστάθηκε επιτροπή «άμεσης δράσης» για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό στους Δήμους

744

  

Ενεργοποιείται ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός με βάση το νέο χάρτη, που καθιερώνει ο «Κλεισθένης» για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με τη σύσταση και συγκρότηση  Επιτροπής Παρακο­λούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυ­ξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο υπουργείο Εσωτερικών, η οποία αποτελείται από 14 ειδικούς, μαζί με τους αντικαταστάτες τους.

Η απόφαση να συσταθεί μία νέα επιτροπή άμεσης δράσης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών, που αναπτύσσουν  τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομίας, με χρηματοδότηση άνω του μισού δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αξιοποίηση εγχώριων και Κοινοτικών πόρων για να προχωρήσουν τα Τοπικά Χωροταξικά Σχέδια σε κάθε δήμο, σε συνδυασμό με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι αρμοδιότητες

Η νέα επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, έχει προδιαγεγραμμένο στόχο να ετοιμάσει  μέχρι τον Μάρτιο του 2019  κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας, που θα αφορά το περιεχόμενο, τη δομή, τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Τετραετών Επιχειρη­σιακών Προγραμμάτων των δήμων και των περιφερειών νέας περιόδου (2019 – 2023),  και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι επίσης:

 1. Η παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 2. Η ενημέρωση και υποστήριξη των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού σε θέματα εναρμόνισης του σχεδιασμού τους με τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό των άλλων επιπέδων διοίκησης.
 3. Η προώθηση του συντονισμού του Χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού του τοπικού και περιφερει­ακού επιπέδου, με σκοπό τη διαμόρφωση συνεκτικών πολιτικών χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού σε επίπεδο εθνικό.

Παράλληλα η ίδια Επιτροπή θα καταρτίσει έναν «οδικό χάρτη» για την υλοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος θα βασίζεται στη νέα δομή των ΟΤΑ, όπως αυτή προβλέπεται στο σχέδιο «Κλεισθένης» Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατή η συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής.

Οι νέες κατηγορίες Δήμων

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το «Κλεισθένης» οι δήμοι, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών και της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού Ευόσμου, Νεάπολης Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαίας «Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι και Δήμοι Πρωτεύουσες Νομών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού, περιλαμβανομένων και των νησιωτικών νομών.

γ) Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτοί υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

δ) Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ε) Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

στ) Μικροί Νησιωτικοί Δήμοι. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η Επιτροπή

Η Επιτροπή Πα­ρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξι­ακού Σχεδιασμού Περιφερειακού και Τοπικού Επιπέδου  απαρτίζεται από τους εξής:

 1. Παναγιώτη Σαμαρτζή, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό υπάλληλο του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του την Άννα Φαρούπου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α’ βαθμό, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
 2. Ελένη Κουτούκη, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο­νομικού με Α’ βαθμό υπάλληλο του Τμήματος Αναπτυξι­ακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε., του Υπουρ­γείου Εσωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Νικολίνα Μυστακοπούλου, του κλάδου ΠΕ Μη­χανικών με Β’ βαθμό υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
 3. Παναγιώτη Τσακόπουλο, Δρ. Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπη­ρεσιών, του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Στέφανο Κοζάνη, Δρ Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό με Α’ βαθμό, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
 4. Ευσταθία Γκόλια, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Σοφία Θεοδωρακοπούλου, του κλάδου TE Διοικητικού- Λογιστικού, με Α’ βαθμό, υπάλ­ληλο του ίδιου Τμήματος.
 5. Δημήτριο Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με Α βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Ορ­γάνωσης Τ.Α. Α’ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπουδούρη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με Β’ βαθμό, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
 6. Γεωργία Παπανικολοπούλου του κλάδου ΠΕ Διοικη­τικού – Οικονομικού με Α’ βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυν­σης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί­ου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Ντονά του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με Α’ βαθμό υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
 7. Ανδρέα Κάρμη, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια την Νερατζούλα Χρυσού, υπάλληλο ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 8. Ελένη Γρηγορίου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων και Ανάπτυξης Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αλίκη Φατούρου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλ­ληλο του Τμήματος Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πλη­ροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 9. Αγγελική Γαλάτη του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Παρακολούθησης Χω­ρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιουλία Δρούγα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλλη­λο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 10. Μαρία Γκόγκα, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Παρακολούθησης Χω­ρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Παπαχατζή του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 11. Γεώργιο Ζερβό, Επιστημονικό Στέλεχος της Κ.Ε.Δ.Ε. ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Κουτσούρη, Επιστημονική Συνεργάτιδα της ΚΕΔΕ.
 12. Τατιάνα Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων, εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε. με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπαχτσεβάνο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξι­ακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 13. Ευθύμιο Μπακογιάννη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μη­χανικό, εκπρόσωπο του TEE (AM TEE 88445), ως Τακτικό Μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κυριακίδη, Μη­χανικό Χωροταξίας, (AM TEE 127089)
 14. Ηλία Μπεριάτο, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπι­στημίου Θεσσαλίας, εκπρόσωπο του ΣΕΠΟΧ ως τακτικό μέλος.

Λειτουργία της Επιτροπής

Η σχετική απόφαση προβλέπει ότι η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και έως τον Μάρ­τιο του 2019 τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. Η επικοινωνία των μελών μπορεί να λαμβάνει χώρα με τη χρήση του ηλεκτρονι­κού ταχυδρομείου. Η απουσία μέλους της Επιτροπής δεν παρακωλύει τη συνεδρίασή της και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσι­ών. Ο τόπος συνεδρίασης της Επιτροπής είναι το κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών στην οδό Σταδίου 27, ενώ οι συνεδριάσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται και με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης.

Τέλος σημειώνεται ότι η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά και διοικη­τικά, από το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης του ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

Αργύρης Δεμερτζής                                                                                       ecopress.gr