Το Σεπτέμβριο ο διαγωνισμός για τον σύμβουλο του “Εξοικονομώ κατ οίκον ΙΙ”

182

  

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της ποιότητας-τιμής, για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» προκήρυξε το ΕΤΕΑΝ
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/10/2023.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.984.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής:
  • 1.500.000 ευρώ για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»
  • 100.000 για την υποστήριξη της υλοποίησης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ»
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι 15/09/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ.